Advies

Het werkveld in het domein van het leefbaarheid en veiligheidsdomein is continu aan verandering onderhevig. Het takenpakket van de handhaver wordt breder en complexer. Regelmatig liggen bewust of onbewust uitvoerende taken van openbare orde en veiligheid bij handhaving. Onze adviseurs kennen het werkveld door en door. Ze geven gericht advies en ondersteunen bij de vertaling van het strategisch beleid naar de operationele organisatie. Ze kijken naar de huidige situatie, de probleemstelling en uw doelstellingen. Dat is ons startpunt en gaan stap voor stap met u aan de slag.

Opstellen/reviewen van het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP)
Een HUP vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen, en geeft richting aan de inzet van BOA’s. Welke prioriteiten zijn er? Welke thema’s pakken we dit jaar op en waar leggen we als team de focus op? Hierdoor worden duidelijke keuzes gemaakt en voorkom je dat het werk ad-hoc gebeurt en dat je het gevoel hebt alleen maar brandjes te blussen. Een HUP geeft je de juiste tool in handen om de vertaling naar de praktijk te maken.

Je geeft hiermee duidelijkheid richting het college en eventueel de raad. Keuzes en prioritering komen op de juiste plaats in de organisatie. Zijn er aanvullende wensen? Dan moeten er keuzes gemaakt worden. Zo zorg je ervoor dat alle thema’s belangrijk blijven en niet alleen de meest actuele.

Informatiegestuurd Handhaven (IGH)
Bij IGH worden diverse externe en interne informatiebronnen gecombineerd om zo de inzet van de handhaving te bepalen en resultaten te monitoren.

Tijdens het uitvoeren van hun taken leggen handhavers gegevens vast over datgene dat zij zien, constateren en verbaliseren. Zij bouwen daarmee een informatiepositie op. Door de gegevens om te zetten in informatie en te combineren met diverse andere bronnen, is handhaving in staat om aan te geven waar overlast plaats vindt of dreigt te escaleren. Het geeft inzicht in leefbaarheidsvraagstukken en daarmee de te maken keuzes in wat, waar en wanneer aan te pakken. Met deze feitelijke informatie kunnen handhavers effectief en efficiënt ingezet worden daar waar zij het meest nodig zijn. Hierdoor wordt het makkelijker om resultaten en bereikte maatschappelijke effecten bestuurlijk te verantwoorden.

Cameratoezicht
De overheid zet cameratoezicht in om de veiligheid in de openbare ruimte te handhaven. Bijvoorbeeld in een uitgaans- of winkelgebied en bijvoorbeeld bij evenementen. Camera’s zijn bijna onderdeel van ons leven geworden.

Bij onraad kan door cameratoezicht snel worden ingegrepen. Ook helpen camerabeelden bij het opsporen van criminelen en kunnen de beelden extra bewijsmateriaal leveren. Bij een bredere kijk op de toepassing van camerabeelden is het mogelijk om meer doelen te dienen zodat je met cameratoezicht een efficiënte dienstverlening in de gemeente kunt realiseren. Op die manier optimaliseer je het gebruik van overheidsmiddelen en bied je een hogere mate van leefbaarheid voor de inwoners.

Cameratoezicht is nog niet voor elke gemeente standaard. Het zijn investeringen waar goed over nagedacht moet worden. Het gaat niet alleen om het ophangen van de camera’s maar juist om de organisatie van de cameratoezichtcentrale. Onze adviseur Cameratoezicht kan u ondersteunen bij het opstellen van een duidelijk beleidsstuk, het opstellen van een bestek tot en met de implementatie van smart city.

Capaciteitsberekeningen maken
Hoeveel handhavers zet je in voor een schone, hele en leefbare gemeente? Wat heb je minimaal aan inzet nodig om de basiswerkzaamheden uit te voeren? Wat is de gewenste sterkte om het HUP uit te voeren en wat is idealiter de capaciteit? Hoe ga je om met piekbelastingen zoals toerisme of grootschalige evenementen? Op basis van het HUP of andere informatie, gecombineerd met een benchmark van andere vergelijkbare gemeenten, maken wij een berekening voor jouw gemeente. Met deze capaciteitsberekening heb je ook goede argumenten richting het bestuur wat er nodig is aan inzet en middelen om het werk gedaan te krijgen.

Ondermijning
Ondermijning heeft een enorme impact op de leefbaarheid in de samenleving en speelt een steeds nadrukkelijkere rol in het taakveld van gemeenten. Hoe komt het dat er zoveel autohandelaren op dat industrieterrein zitten of een tattooshop waar nooit mensen aanwezig zijn die enorme omzetten draaien? De aanpak van de ondermijnende activiteiten vraagt om een integrale aanpak, waarin toezicht & handhaving een rol speelt samen met de ketenpartners. Daarvoor is het belangrijk om een goede informatiepositie te hebben en te houden. Er is voor de handhaver een belangrijke rol weggelegd om de oog- en oorfunctie in te vullen en om te participeren in integrale controles.

Daarnaast ondersteunen we ook op het gebied van coaching en interim management.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van het inschakelen van onze expertise neem dan contact met ons op om samen de mogelijkheden te onderzoeken.

Advies op maat
Meer dan 10 jaar ervaring

Contactformulier

Meer informatie over onze dienstverlening?

Neem contact met ons op
Einfo@hsup.nl

Direct contact
T 085 782 52 00